Questo sito Web utilizza cookie per migliorare la navigazione.
Continuando a navigare acconsenti all'uso dei cookies.


七十二擒拿法
QI SHI ER QINNA FA

Gli antichi 72 Metodi di leva articolare

擒拿 Qín Ná - Leve articolari

Le giunture sono le guide delle ossa, il punto centrale dei movimenti.
Tendini e punti di pressione sono la parte superficiale del corpo.
Poiché entrambi regolano la vita del corpo umano, le tecniche di Qinna vanno ad incidere appositamente su questi.
Se nelle tecniche si toccano questi punti, si avrà sicuramente successo.
la divisione tra tendini e muscoli e la dislocazione e la disarticolazione ossea, comprendendo quindi anche i legamenti, è fondamentale nel combattimento.

Il Qin Na utilizza tecniche per colpire e afferrare i punti vitali del corpo umano, per stringere i tendini e i vasi sanguigni e per bloccare le articolazioni, impedendo la fuga al nemico.

VEDI IL NOSTRO METODO DI FORMAZIONE

Puoi imparare il Qinna partecipando al nostro programma formativo.
E se sei un Insegnante, organizza TU stesso un "Seminario Formativo" nella tua città !

Programma di studio

 • Gli antichi 72 Metodi di leva articolare
 •     金钟罩顶 Jīn zhōng zhào dǐng
 •     黄莺掐嗉 Huángyīng qiā sù
 •     闭门推月 Bì mén tuī yuè
 •     犀牛望月 Xī niú wàng yuè
 •     罗汉摘爪 Luō hàn zhāi zhuǎ
 •     鞭打锈球 Biān dá xiù qiú
 •     乌龙戏珠 Niǎo lóng xì zhū
 •     霸王移鼎 Bàwáng yídǐng
 •     紫燕低飞 Zǐ yàn dī fēi
 •     鹏展翅 Dà péng zhǎn chì
 •     碧水扬帆 Bì shuǐ yáng fān
 •     饿虎逐鹿 E hǔ zhú lù
 •     行者擒妖 Xíng zhě qín yāo
 •     金凤展翅 Jīn fèng zhǎn chì
 •     子龙挺枪 Zǐ lóng tǐng qiāng
 •     怀中揽月 Huái zhóng lǎn yuè
 •     双鞭索臂 Shuāng biān suǒ bì
 •     周仓扛刀 Zhōu Cāng gāng dāo
 •     金针入地 Jīn zhēn rù dì
 •     春风拂柳 Chūn fēng fú liǔ
 •     哪吒闹海 Nǎzha nào hǎi
 •     夜叉探海 Yèchā tàn hǎi
 •     包公拍案 Bāo gōng pāi àn
 •     关羽舞刀 Guān yǔ wǔ dāo
 • .
 •     鸾凤合鸣 Luan fèng hé míng
 •     凤翔鹤舞 Fèng xiáng hè wǔ
 •     燕子抄水 Yànzǐ chāo shuǐ
 •     鯉鱼弓背 Li yú gōng bèi
 •     金豹剪尾 Jīn bào jiǎn wěi
 •     叶底偷桃 Yè dǐ tōu tao
 •     弯弓射雕 Wān gōng shè diāo
 •     罗汉伏虎 Luó hàn fú hǔ
 •     凤栖捂桐 Fèng qī xī tóng
 •     银蛇吐信 Yín shé tù xìn
 •     龙盘古树 Lóng pán gǔ shù
 •     金鸡报晓 Jìn jī bào xiao
 •     麻姑献寿 Má gū xiàn shòu
 •     切尾猛熊 Qie Wei Meng Xiong
 •     狸描擅寬 Límāo shàn kuān
 •     古藤缠树 Gǔ téng chán shùa
 •     彩蝶恋花 Cǎi dié liàn huā
 •     喜鹊衔梅 Xǐ què xián méi
 •     左右擂花 Zuǒ yòu lèi huā
 •     童子拜佛 Tóng zǐ bài fó
 •     信马由缰 Xìn mǎ yóu jiāng
 •     玉笋掀石 Yù sǔn xiān shí
 •     牧童牵羊 Mù tóng qiān yáng
 •     祥云托月 Xiáng yún tuō yuè
 • .
 •     移花接木 Yí huā jiē mù
 •     游龙戏凤 Yóu lóng xì fèng
 •     虎口拔牙 Hǔ kǒu bá yá
 •     张飞横矛 Zhāng fēi héng máo
 •     金鸡抖翅 Jīn jī dǒu chì
 •     齐公摇扇 Qí gōng yáo shàn
 •     天王挚塔 Tiān wáng zhì tǎ
 •     判官执笔 Pànguān zhí bǐ
 •     丹凤朝阳 Dān fèng cháo yáng
 •     顶手牵羊 Dǐng shǒu qiān yáng
 •     逆水行舟 Nì shuǐ xíng zhōu
 •     海底捞月 Hǎi dǐ lāo yuè
 •     猛虎下山 Měng hǔ xià shān
 •     金龟踏浪 Jīn jūn tà làng
 •     白马剪蹄 Bái mǎ jiǎn tí
 •     龙宫取宝 Lóng gōng qǔ bǎo
 •     金雕猎兔 Jīn diāo liè tù
 •     螳螂捕蝉 Táng láng bǔ chán
 •     游龙摆尾 Yóu lóng bǎi wěi
 •     王蟒翻身 Wáng mǎng fān shēn
 •     沙僧勒马 Shāshēng lèmǎ
 •     蛟龙入海 Jiāo lóng rù hǎi
 •     青龙探爪 Qīng lóng tàn zhuǎ
 •     仙人指路 Xiān rén zhǐ lù


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image