Questo sito Web utilizza cookie per migliorare la navigazione.
Continuando a navigare acconsenti all'uso dei cookies.


七十二擒拿法
Qī shí èr Qinna Seminar

Gli antichi 72 Metodi di leva articolare

I segreti dell'arte delle prese e dei blocchi

Un corso completo !

Il Qin Na utilizza tecniche per colpire e afferrare i punti vitali del corpo umani, per stringere i tendini e i vasi sanguigni e per bloccare le articolazioni.
Tutte le principali arti marziali cinesi utilizzano il Qin Na, e per questo motivo si dice che esso ne rappresenta l'essenza..

七十二擒拿法 Qī shí èr Qinna fǎ


72 Metodi di leva articolare

 • 金钟罩顶 Jīn zhōng zhào dǐng
 • 黄莺掐嗉 Huángyīng qiā sù
 • 闭门推月 Bì mén tuī yuè
 • 犀牛望月 Xī niú wàng yuè
 • 罗汉摘爪 Luō hàn zhāi zhuǎ
 • 鞭打锈球 Biān dá xiù qiú
 • 乌龙戏珠 Niǎo lóng xì zhū
 • 霸王移鼎 Bàwáng yídǐng
 • 紫燕低飞 Zǐ yàn dī fēi
 • 大鹏展翅 Dà péng zhǎn chì
 • 碧水扬帆 Bì shuǐ yáng fān
 • 饿虎逐鹿 E hǔ zhú lù
 • 行者擒妖 Xíng zhě qín yāo
 • 金凤展翅 Jīn fèng zhǎn chì
 • 子龙挺枪 Zǐ lóng tǐng qiāng
 • 怀中揽月 Huái zhóng lǎn yuè
 • 双鞭索臂 Shuāng biān suǒ bì
 • 周仓扛刀 Zhōu Cāng gāng dāo
 • 金针入地 Jīn zhēn rù dì
 • 春风拂柳 Chūn fēng fú liǔ
 • 哪吒闹海 Nǎzha nào hǎi
 • 夜叉探海 Yèchā tàn hǎi
 • 包公拍案 Bāo gōng pāi àn
 • 关羽舞刀 Guān yǔ wǔ dāo
 • 鸾凤合鸣 Luan fèng hé
 • 凤翔鹤舞 Fèng xiáng hè
 • 燕子抄水 Yànzǐ chāo
 • 鯉鱼弓背 Li yú gōng bèi
 • 金豹剪尾 Jīn bào jiǎn wěi
 • 叶底偷桃 Yè dǐ tōu tao
 • 弯弓射雕 Wān gōng shè
 • 罗汉伏虎 Luó hàn fú hǔ
 • 凤栖捂桐 Fèng qī xī tóng
 • 银蛇吐信 Yín shé tù xìn
 • 龙盘古树 Lóng pán gǔ shù
 • 金鸡报晓 Jìn jī bào xiao
 • 麻姑献寿 Má gū xiàn shòu
 • 切尾猛熊 Qie Wei Meng Xiong
 • 狸描擅寬 Límāo shàn kuān
 • 古藤缠树 Gǔ téng chán shùa
 • 彩蝶恋花 Cǎi dié liàn huā
 • 喜鹊衔梅 Xǐ què xián méi
 • 左右擂花 Zuǒ yòu lèi huā
 • 童子拜佛 Tóng zǐ bài fó
 • 信马由缰 Xìn mǎ yóu jiāng
 • 玉笋掀石 Yù sǔn xiān shí
 • 牧童牵羊 Mù tóng qiān yáng
 • 祥云托月 Xiáng yún tuō yuè
 • 移花 接木 Yí huā jiē mù
 • 游龙 戏凤 Yóu lóng xì fèng
 • 虎口 拔牙 Hǔ kǒu bá yá
 • 张飞 横矛 Zhāng fēi héng máo
 • 金鸡 抖翅 Jīn jī dǒu chì
 • 齐公 摇扇 Qí gōng yáo shàn
 • 天王 挚塔 Tiān wáng zhì tǎ
 • 判官 执笔 Pànguān zhí bǐ
 • 丹凤 朝阳 Dān fèng cháo yáng
 • 顶手 牵羊 Dǐng shǒu qiān yáng
 • 逆水 行舟 Nì shuǐ xíng zhōu
 • 海底 捞月 Hǎi dǐ lāo yuè
 • 猛虎 下山 Měng hǔ xià shān
 • 金龟 踏浪 Jīn jūn tà làng
 • 白马 剪蹄 Bái mǎ jiǎn tí
 • 龙宫 取宝 Lóng gōng qǔ bǎo
 • 金雕 猎兔 Jīn diāo liè tù
 • 螳螂 捕蝉 Táng láng bǔ chán
 • 游龙 摆尾 Yóu lóng bǎi
 • 王蟒 翻身 Wáng mǎng fān shēn
 • 沙僧 勒马 Shāshēng lèmǎ
 • 蛟龙 入海 Jiāo lóng rù hǎi
 • 青龙 探爪 Qīng lóng tàn zhuǎ
 • 仙人 指路 Xiān rén zhǐ lù

DATE EVENTI E PROGRAMMA

I Seminari sono monotematici e verranno ripetuti ogni anno.
Per questo motivo si possono seguire le lezioni dei Corsi in qualsiasi momento.

Gallery

Quando la TUA passione diventa uno scopo di vita.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Richiedi SUBITO informazioni !

Posti limitati.

Luogo dei Seminari

Palestra Scuola Zappa
via di Saliceto 72
Bologna

Phone: 347.9502451
Email: master@longzhao.net

Prossimo evento tra:

Contatto rapidoUnisciti a noi !

Hai domande ?

Chatta con noi su WhatsApp