Call Us : (+39) 349 950 2451

Email: master@longzhao.net


SEE WHAT WE PRACTICE

Demonstration videos

ALL
External Styles
Interior Styles
Qigong
Self-Defense
Various

THE ART OF TANGLANGQUAN

Promo

Taijiquan

Wu Bu Ba Fa

Saber Training

Tanglang

Longzhao Training

Longzhao

The Art of Hung Gar

Promo

The Art of Li Pai Taijiquan

Promo

Chen Taijiquan Demo

Tang & Zanetti

Snake mouvement

Kuang Haijun

Li Pai Taiji Dao

Kuang Haijun

Corso Insegnanti Padova

Teachers

Pieces of Wuxinqi

Qigong

Tanglangquan Training

Tanglangquan

Qigong Teachers Course

Qigong

Dimostrazione Milano

Demo

Use of Gun

Weapons

Shuai Techniques

Applications

Kai He Apertura e chiusura

Theory

Theory of Wuxinqi

Qigong

Hung Gar mouvements

Fundamentals

Cha bu Passo che infila

Fundamentals

GM° Lin Dongzhu

Tanglangquan

Fajin exercises

Taijiquan

Excercises for Fajin

Taijiquan

Use of pelvis and head

Taijiquan

Hung Gar Ten Tigers

Hung Gar

Bian Gan Training

Weapon

Qigong Teachers course

Qigong

Gun – Some exercises

weapon

Fajin Theory

Theory

Li Pai Taijiquan

Applications

Ancient Excercises

Conditioning

Qixing Tanglangquan

Promo