Lineage


La nostra Associazione divulga con molta serietà gli stili tradizionali che pratichiamo.
Siamo rappresentanti di Maestri con Lineage chiaro e certificato.
Maestri tra i più famosi in Cina, che seguiamo da decenni e invitiamo in Italia ogni anno.

QIXING TANGLANGQUAN
GM° Lin Dongzhu
Lineage

. .
Wang Lang 1610 - 1713
Fu Ju ???? - ????
Shen Xiao Dao Ren 1712 - 1815
Li Zhijian 1821 - ????
Wang Yunsheng 1854 - 1932
Fan Xudong 1841 - 1925
Lin Jingshan 1885 - 1971
Lin Chungsheng 1913 - 1999
Lin Dongzhu 1957 - ????

HUNG GAR
GM° Tang Tungwing
Lineage

Gee Sin ???? - ????
Hung Heigung 1745 - 1825
Lok Ah Choy ???? - ????
Wong Tai ???? - ????
Wong Kay Ying ???? - ????
Wong Fei Hong 1847 - 1924
Lam Sai Wing 1860 - 1943
Lam Zou 1910 - 2012
Tang Kwookwah 1924 - 2011
Tang Tungwing 1954

CHEN TAIJIQUAN
GM° Tang Tungwing
Lineage

. .
Chen Wangting ?1557 - 1664
Chen Pinwang ???? - ????
Chen Changxing 1771 - 1853
Chen Gengyun ???? - ????
Chen Tingxi ???? - ????
Chen Fake 1887 - 1957
Chen Zhaopi 1893 - 1972
Wang Xi'An 1944
Tang Tungwing 1954

LI PAI TAIJIQUAN
GM° Zhang Shaotang
Lineage

. .
. .
. .
. .
. .
Li Ruidong 1851 - 1917
Li Jiying 1884 - 1962
Zhang Wanshang 1930 - 1990
Zhang Shaotang ???? - ????
Kuang Haijun ????