Questo sito Web utilizza cookie per migliorare la navigazione.
Continuando a navigare acconsenti all'uso dei cookies.


Canvas Logo

“"Kungfu, Taijiquan, Qigong tradizionale, efficace e di alto livello, accessibile OVUNQUE e per CHIUNQUE".

Inizia un viaggio fantastico con noi !

Hai domande ?

Chatta con noi su WhatsApp

七十二擒拿法
Qī shí èr Qinna Seminar

Gli antichi 72 Metodi di leva articolare

72 Metodi di leva articolare

 • 金钟罩顶 Jīn zhōng zhào dǐng
 • 黄莺掐嗉 Huángyīng qiā sù
 • 闭门推月 Bì mén tuī yuè
 • 犀牛望月 Xī niú wàng yuè
 • 罗汉摘爪 Luō hàn zhāi zhuǎ
 • 鞭打锈球 Biān dá xiù qiú
 • 乌龙戏珠 Niǎo lóng xì zhū
 • 霸王移鼎 Bàwáng yídǐng
 • 紫燕低飞 Zǐ yàn dī fēi
 • 大鹏展翅 Dà péng zhǎn chì
 • 碧水扬帆 Bì shuǐ yáng fān
 • 饿虎逐鹿 E hǔ zhú lù
 • 行者擒妖 Xíng zhě qín yāo
 • 金凤展翅 Jīn fèng zhǎn chì
 • 子龙挺枪 Zǐ lóng tǐng qiāng
 • 怀中揽月 Huái zhóng lǎn yuè
 • 双鞭索臂 Shuāng biān suǒ bì
 • 周仓扛刀 Zhōu Cāng gāng dāo
 • 金针入地 Jīn zhēn rù dì
 • 春风拂柳 Chūn fēng fú liǔ
 • 哪吒闹海 Nǎzha nào hǎi
 • 夜叉探海 Yèchā tàn hǎi
 • 包公拍案 Bāo gōng pāi àn
 • 关羽舞刀 Guān yǔ wǔ dāo
 • 鸾凤合鸣 Luan fèng hé
 • 凤翔鹤舞 Fèng xiáng hè
 • 燕子抄水 Yànzǐ chāo
 • 鯉鱼弓背 Li yú gōng bèi
 • 金豹剪尾 Jīn bào jiǎn wěi
 • 叶底偷桃 Yè dǐ tōu tao
 • 弯弓射雕 Wān gōng shè
 • 罗汉伏虎 Luó hàn fú hǔ
 • 凤栖捂桐 Fèng qī xī tóng
 • 银蛇吐信 Yín shé tù xìn
 • 龙盘古树 Lóng pán gǔ shù
 • 金鸡报晓 Jìn jī bào xiao
 • 麻姑献寿 Má gū xiàn shòu
 • 切尾猛熊 Qie Wei Meng Xiong
 • 狸描擅寬 Límāo shàn kuān
 • 古藤缠树 Gǔ téng chán shùa
 • 彩蝶恋花 Cǎi dié liàn huā
 • 喜鹊衔梅 Xǐ què xián méi
 • 左右擂花 Zuǒ yòu lèi huā
 • 童子拜佛 Tóng zǐ bài fó
 • 信马由缰 Xìn mǎ yóu jiāng
 • 玉笋掀石 Yù sǔn xiān shí
 • 牧童牵羊 Mù tóng qiān yáng
 • 祥云托月 Xiáng yún tuō yuè
 • 移花 接木 Yí huā jiē mù
 • 游龙 戏凤 Yóu lóng xì fèng
 • 虎口 拔牙 Hǔ kǒu bá yá
 • 张飞 横矛 Zhāng fēi héng máo
 • 金鸡 抖翅 Jīn jī dǒu chì
 • 齐公 摇扇 Qí gōng yáo shàn
 • 天王 挚塔 Tiān wáng zhì tǎ
 • 判官 执笔 Pànguān zhí bǐ
 • 丹凤 朝阳 Dān fèng cháo yáng
 • 顶手 牵羊 Dǐng shǒu qiān yáng
 • 逆水 行舟 Nì shuǐ xíng zhōu
 • 海底 捞月 Hǎi dǐ lāo yuè
 • 猛虎 下山 Měng hǔ xià shān
 • 金龟 踏浪 Jīn jūn tà làng
 • 白马 剪蹄 Bái mǎ jiǎn tí
 • 龙宫 取宝 Lóng gōng qǔ bǎo
 • 金雕 猎兔 Jīn diāo liè tù
 • 螳螂 捕蝉 Táng láng bǔ chán
 • 游龙 摆尾 Yóu lóng bǎi
 • 王蟒 翻身 Wáng mǎng fān shēn
 • 沙僧 勒马 Shāshēng lèmǎ
 • 蛟龙 入海 Jiāo lóng rù hǎi
 • 青龙 探爪 Qīng lóng tàn zhuǎ
 • 仙人 指路 Xiān rén zhǐ lù

PROGRAMMA & SEMINARI

Tecniche 1 - 12

Teoria e principi
Applicazioni pratiche

Tecniche 13 - 24

Teoria e principi
Applicazioni pratiche

Tecniche 25 - 36

Teoria e principi
Applicazioni pratiche

Tecniche 37 - 48

Teoria e principi
Applicazioni pratiche

Tecniche 49 - 60

Teoria e principi
Applicazioni pratiche

Tecniche 61 - 72

Teoria e principi
Applicazioni pratiche
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image