Lineage


Our Association divulges very seriously the traditional styles we practice.
We are representatives of Masters with clear and certified Lineage.
Masters among the most famous in China, which we follow for decades and invite to Italy every year.

QIXING TANGLANGQUAN
GM° Lin Dongzhu
Lineage

. .
Wang Lang 1610 - 1713
Fu Ju ???? - ????
Shen Xiao Dao Ren 1712 - 1815
Li Zhijian 1821 - ????
Wang Yunsheng 1854 - 1932
Fan Xudong 1841 - 1925
Lin Jingshan 1885 - 1971
Lin Chungsheng 1913 - 1999
Lin Dongzhu 1957 - ????

HUNG GAR
GM° Tang Tungwing
Lineage

Gee Sin ???? - ????
Hung Heigung 1745 - 1825
Lok Ah Choy ???? - ????
Wong Tai ???? - ????
Wong Kay Ying ???? - ????
Wong Fei Hong 1847 - 1924
Lam Sai Wing 1860 - 1943
Lam Zou 1910 - 2012
Tang Kwookwah 1924 - 2011
Tang Tungwing 1954

CHEN TAIJIQUAN
GM° Tang Tungwing
Lineage

. .
Chen Wangting ?1557 - 1664
Chen Pinwang ???? - ????
Chen Changxing 1771 - 1853
Chen Gengyun ???? - ????
Chen Tingxi ???? - ????
Chen Fake 1887 - 1957
Chen Zhaopi 1893 - 1972
Wang Xi'An 1944
Tang Tungwing 1954

LI PAI TAIJIQUAN
GM° Zhang Shaotang
Lineage

. .
. .
. .
. .
. .
Li Ruidong 1851 - 1917
Li Jiying 1884 - 1962
Zhang Wanshang 1930 - 1990
Zhang Shaotang ???? - ????
Kuang Haijun ????